Ni gute wohanura mugenzi wawe afise akamoto kabi

20 19-04-2013 - saa 08:35, IGIHE

Umuntu mukorana afise ingorane y’isuku rike nko kunuka mu kwaha aboneka nk’indoto mbi mu biro iwanyu.Mbega twokora gute kugira dusangire ubwo buzima bw’akazi n’uwo muntu afise akamoto kabi?
Ng’izi impanuro :
Ibice 32 kw ’ijana vy’ abakozi bo mu biro babona ko iyo hari umuntu mukorana afise akamoto kabi mu kwaha ngo n’inki ndoto mbi nk’uko twabivuze.None umuntu yokwifata gute imbere y’iyo ngorane? Ibintu nk’ivyo rero kugira ubitorere umuti bisaba ubwitonzi bwinshi cane n’ubwenge kugira ntubabaze (...)

Umuntu mukorana afise ingorane y’isuku rike nko kunuka mu kwaha aboneka nk’indoto mbi mu biro iwanyu.Mbega twokora gute kugira dusangire ubwo buzima bw’akazi n’uwo muntu afise akamoto kabi?

Ng’izi impanuro :

Ibice 32 kw ’ijana vy’ abakozi bo mu biro babona ko iyo hari umuntu mukorana afise akamoto kabi mu kwaha ngo n’inki ndoto mbi nk’uko twabivuze.None umuntu yokwifata gute imbere y’iyo ngorane? Ibintu nk’ivyo rero kugira ubitorere umuti bisaba ubwitonzi bwinshi cane n’ubwenge kugira ntubabaze mugenzi wawe.

Kugira rero umwumvishe ukuntu ukwo kunuka kwiwe ko kubabuza amahoro ,nimwirinde nko guca mushira ku meza bimwe bisiga mu kwaha bimota twita "deodorant" imbere y’uko ashika ku kazi canke ngo kumwandikira ubutumwa buca ku buhinga ngurukanabumenyi akabusangako bikamubabaza cane .
Alexandre Dubarry umuhinga akaba yarananditse ubu buryo bw’ukuntu wobwira umuntu ko anuka mu kwaha aratwereka urufunguruzo rwo kubikora kugira ivyo bintu bihinduke mu bugwaneza.

Imbere ya vyose utegerezwa kumenya mbega uwo muntu yoba abigira kugira acokoze,canke kugira yikumire canke ntazi ko niyo ngorane ayifise,canke ugasanga n’indwara arwaye?Mbega iyo ngorane umuntu yoyitorera inyishu gute?Utarinze ku mubaza ubwo nyene banza wiyumvire inyishu yoguha iyo ari yo?

Mumaze gutahura iyo ngorane ni mwishire mu kibanza c’uwo muntu hama muganire.Guma mutekanye hama umusabe ko mwobonana ahandi Atari mu biro aho abandi mukorana batabibona ahantu muvuga atakibumva.Amajambo rero kizira kuvuga ni nka:

Uranuka ,biranduhishishije mu biro haranuka ndarushe no kwumva umunuko wawe

Aho niho wavuga gurtyo n’ukuri bitazohera mushwanye atanico mwashitseko..

Ahubwo tegura akajambo kibanze aho kushoka ududurirako ico wari umukenereye

Ukamubaza uti uremeye ko tuvugana ibintu bitanezereje na gato ngomba ndakubwire bimbujije amahoro?

Ndashaka ko tuvugana ikibazo kindaje ishinga wonyemerera ko tuganira?

Uremeye ko tuganira tubwizanya ukuri ata kurya umunwa

Birakenewe cane ko ukoresha amajambo meza aho gutukana canke ukamusuzugura kandi n’ukuguma utekanye uraba ingene yifashe.

Kumwereka ko mufatanije kugira mutore inyisho y’iyo ngorane

Ubundi buryo wokoresha kugira uwo mukorana ahindure ingendo n’igihe umubwiye ngo ni gute umuntu nkawe asa neza gurtyo,yifata neza,akunda akazi nk’awe ashobora kuba atumva ingene agora abandi kubera ako kamoto kabi kawe.

- Inyuma ya vyose mwereke ko ushaka kumufasha .Mwereke ko ushaka kumufasha kandi umutahure kuko namwe usanga muhora muhura n’ingorane y’akamoto kabi rimwe rimwe

Kumenyekanisha
Kumenyekanisha

Izindi nkuru wasoma

Kumenyekanisha

ANDIKA ICO WIYUMVIRA KURI IYI NKURU

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKA RY'ICIYUMVIRO CAWE

Paji: 1 | 2  

11
Mafuyi 2015-06-05 18:49:54

umv munyihanganire kuribi,umusiman’irema ntamuntu anukayaremye.ariko hariho icobita isukurike

12
FESTUS 2015-04-25 22:26:11

Akamoto wisiga amavuta misi yose

13
EGIDE 2015-04-19 22:55:44

ico mbona umugenzi afise akamoto kabi nomuhanura akagenda kurondera umuti.

14
Jean Claude BIGIRIMANA 2015-02-09 14:42:13

Nashaka kubanza gushimira uwo muntu ativuze izina , yashikirije umuti mwiza abantu bakunda gukoresha munfungurwa ,ntibibaze ko nokumubiri vyobafasha. Indimu irakura akamoto kabi ,nkabarya inyama barabizi . Niyo uyikoresheje kumubiri iragabanya akamoto kabi .

Siraa nawe yabajije ivyiyunviro kuko azi umwigeme afise ingorane yo mukanwa . Kwafise complexe niho vyiza aronse uwomwubahuka bakabivugana, bishobotse uze umuherekeze no kwamuganga ,kumbure aragira isoni zo kuja no kwamuganga. Mugabo imbere yokuja nokwamuganga , urashobora kumubwira ko umunyu ari umuti ukomeye wirwara zo mukanwa , ashobora gukorogera umunyu mumazi makeyi akaza arabundikira mukanwa kumbure haraho iyo ngorane yiwe yoca igabanuka. Muzombwira ingene vyagenze

15
Siraa 2014-12-20 22:19:33

None ko yama afise complexe abantu bose bamuravye kumunwa baca bashaka kudahwaa ,,twomufasha iki ga bantu bimana

16
Siraa 2014-12-20 22:17:24

Sha jewe ndazi umukobwa mwiza kandi canee gose afise akamoto kbabi hosee mukanwa ..umunwa wiwe wama ujojota ufise ibintu vya blanc ..je nzogerageza kumubaza nunve ..none nkako kangorane kingonera kumunwa nobihera hehe ga basha ??? ndasavye impanuro

17
2014-12-10 17:31:36

Iyo nkuru mwashikirije itanga impanuru kubantu bose bashobora gushikirwa n’iyo ngorane. Nashaka ndabarangire umuti w’iyo ngwara kuko hariho n’abandi bamaze kuwukoresha kandi umunuko ugahera. Uwoba afise iyo ngorane nomuhanura ko ashobora kuyikira mugihe yokoresha indimu mumwanya afashe douche, arafata isabuni ubwambere akisiga umubiri wose nkuko bisanzwe bigenda umuntu ariko yoga, ahejeje akisukira n’amazi agakurako yasabuni ku mubiri, ahejeje aca afate igipande c’indimu agasiga mumaha. Ivyo abikoze imisi indwi azobona ko hariho icahindutse.

18
2014-12-10 17:31:33

Iyo nkuru mwashikirije itanga impanuru kubantu bose bashobora gushikirwa n’iyo ngorane. Nashaka ndabarangire umuti w’iyo ngwara kuko hariho n’abandi bamaze kuwukoresha kandi umunuko ugahera. Uwoba afise iyo ngorane nomuhanura ko ashobora kuyikira mugihe yokoresha indimu mumwanya afashe douche, arafata isabuni ubwambere akisiga umubiri wose nkuko bisanzwe bigenda umuntu ariko yoga, ahejeje akisukira n’amazi agakurako yasabuni ku mubiri, ahejeje aca afate igipande c’indimu agasiga mumaha. Ivyo abikoze imisi indwi azobona ko hariho icahindutse.

19
amahoro 2013-04-19 15:38:12

Nzaba mbarirwa.

20
hewe 2013-04-19 08:42:23

sha uratubwiye kweli?

Paji: 1 | 2  

Kumenyekanisha