Imwe mu myibutsa yakoreshwa na basokuru (igice ca kabiri)

36 6-10-2014 - saa 09:59, IGIHE

Caga ari kinini
Caga cagutse. Gira Ntare na Ruhiga ntikiramutswa abami babiri kiba gipfuye.
Gira so ntaruta gira ico urya.
Gira so yiturwa iyindi.
Guca mu rwanko ni ukunyaruka.
Guca mu ziko ni ukunyaruka.
Guseka umusore siko kumuhanura.
Gushaza ni ugushinyiriza.
Gusoba ingenda sikwo gushika amahoro. Haguhura n’uwaguhaye wohura n’uwakwimye.
Hagupfa wozanzama uwakubonye akaguha iminwe.
Hagutera icumu nyene Imana worimutiza.
Hakuba twopfa woba nopfa.
Hakuvyara worima.
Hakwishima (...)

Caga ari kinini

Caga cagutse.

Gira Ntare na Ruhiga ntikiramutswa abami babiri kiba gipfuye.

Gira so ntaruta gira ico urya.

Gira so yiturwa iyindi.

Guca mu rwanko ni ukunyaruka.

Guca mu ziko ni ukunyaruka.

Guseka umusore siko kumuhanura.

Gushaza ni ugushinyiriza.

Gusoba ingenda sikwo gushika amahoro.

Haguhura n’uwaguhaye wohura n’uwakwimye.

Hagupfa wozanzama uwakubonye akaguha iminwe.

Hagutera icumu nyene Imana worimutiza.

Hakuba twopfa woba nopfa.

Hakuvyara worima.

Hakwishima woshimwa n’abandi.

Hakwishima woshimwa n’Imana.

Havuga uwo bubezwe.

Havumbura uwuribwa.

Hitamwo bihema indyarya.

Ibigiye inama bigira Imana

Imfizi y’intama itendera nka Se

Ijisho ry’uwundi ntirigushimira umugeni

Igiti kigororwa kikiri gito

Igito gitabwa iwabo

Ikinyoma kimara umusi ntikimara umwaka

Ikibarirwa ni icumva, icerekwa ni ikibona

Imigere ibiri ntitereka

Imisi y’igisuma iraharuye

Imiti ikora ikoranye

Inzira ya hafi yamaze abatwa

Ivya gusa bitera ubwenge buke

Inda ndende ihumira indya
Ingenzi y’imihana niyo nzanyi y’amazimwe

Ingeso iraraba ntihwera

Ingumba itazi ikibi irigata ishenyo

Ingona iva mu ruzi ikarigata urume

Inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso

Intibagira ntibana

Intabwirwa ibwirwa n’uko amaso atukuye

Ishavu ry’umuvyeyi ririgwa ntirirara

Imana ifasha uwifashije

Ivyara ntirigora nk’irera

Kananira abagabo ntiyimye

Kuvuga menshi siko kuyamara

Nkundakurya yariye igifyera kimumena itama

Nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba.

Nyamutegera kazoza yakwereye inda iyindi

Nyen’imbugita ni uwuyifashe ikirindi

Nta mvura igwa idahita

Nta wanka kwonka nyina ngo arwaye amahere

Nta wurya inzoka ngo ananirwe n’umurizo

Sindyaka aba yariye akandi

Tubiri tuvurana ubupfu

Ubugirigiri bugira babiri

Ubunyegeri bwinshi ntibwimba

Ubuja gusha buratagata

Ubuntu burihabwa

Ubusigo buhuma ntibuba bunini

Ubwenge bugukunze buza mu nyuma

Ukora ineza ukayisanga imbere

Ukora inabi ikagukurikira

Umubanyi niwe muryango

Umufa w’imbwebwe unyobwa ugishushe

Umugani ugana akariho

Umupfu ntiyinukira

Umutindi arota ico ababaye

Umutwe umwe ntiwigira inama

Umwana w’inkende apfa yurira igiti

Umwana yankwa niwe akura

Umwera uva i Bukuru

Urima itiro ukimbura ingonera

Urya nk’inka ugapfa nk’imbwa

Urubuze inkware ruvumbukana igihuna

Urucira mukaso rugatwara Nyoko

Uteba kugarura impene yamara kurenga imirambi ukabira nk’ayo

Uwitonze amira ibinoze

Uwufise umutwe muto awurinda uruguma

Uwuhawe n’Imana yiyita umuhinga

Uwihuse avyara ibihumye

Uwubundabunda abonwa n’uwuhagaze

Uwuhetswe neza asohora amaboko

Uwushaka umuce acika ijoro

Uwushaka umubira abira akuya

Uwushatse kukurya ntabura imboga agukoza

Uwutazi umuti awanyako

Uwuja gukira indwara arayirata

Umuntu atinya ingwe ntatinya iyamwinjiranye

Umuna w’inkorabara utemba uduga

Umwansi agucira icobo Imana ikagucira icanzo

Uwanka utu aba yariye utundi

Kumenyekanisha
Kumenyekanisha

Izindi nkuru wasoma

32238 1 2-04-2014
Kumenyekanisha

ANDIKA ICO WIYUMVIRA KURI IYI NKURU

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKA RY'ICIYUMVIRO CAWE

Paji: 1 | 2 | 3 | 4  

21
HATUNGIMANA SEBASTIEN 2016-07-13 14:59:47

1. Inyendankwende iva mu kiyago.
2. Uwitera urwinyorwinyo ashingira nyina mu misore.
3. Akana kataragenda imihana kibaza ko nyina ariwe acumba Bunini.
4. Ingwe igutwara igitungwa ikagutanga kuraka.
5. Iyo bumenya umwe bwari ikindi.
6. Uburundi buragona buri maso.
7. Aho igiti gicumise siho amashira azanana.
8. Umugabo arakubita inzoka atayihize.
9. Umwana w’uwundi umubwira ngo ndaje turwane ntumubwira ngo ndagukubita.
10. Inyamanza irarya ubumera ibwanka icese.

22
NAHABANDI 2016-06-16 08:29:58

Ururimi rw’umwe rukamwa ayera

23
sr 2016-05-25 16:30:50

bbbbbrsd

24
HATUNGIMANA SEBASTIEN 2016-05-25 16:26:53

1. Ugushima si uguhora.
2. Umugabo atari so araramba.
3. Ukuri guherera mu kuyaga.
4. Iyanka kuzimira irabira.
5. Umwansi aguhisha ko akwanka nawe ukamuhisha ko ubizi.
6. Uwuguheneye ntumuhenere akwita kiburanyo.
7. Guhenera umubanyi si ugufutura.
8. Uwuvuna umubanyi aca ku rugo.
9. Umuti w’imbwa bawaha ku rugo.
10. Iyengeyenge rigira ngo inzeze ntibona.
11. Ubwenge bugucuza buza mu nyuma.
12. Intarabona isyera ihaha ngo ni inyama.
13. Umukwe w’isoni ahambwa abona.

Tuzobandanya tubaronderera n’iyindi.

25
HATUNGIMANA Sébastien 2016-05-20 10:23:48

Mwagize neza gushira ivyiyumviro vyanje ahabona kandi mudatevye,ariko nashaka ndabasabe mukosore uko mwanditse izina ryanje. Ni HATUNGIMANA Sébastien (Prénom ni yo mwanditse nabi)

26
HATUNGIMANA Sébastien 2016-05-19 17:24:23

1. Uwitera urwinorwinyo ashingiara nyina mu misore.
2.Wanka kwabira umuja bugaca ukamusangana inda.
3.Umukecuru ntiyicara nabi aba yishimiye umubariro.
4. Umugabo umumwera ubwanwa bugaca akakumwera ubundi.
5. Inkengera binini yakengereye ivya se kandi arivyo vyayikujije.
6. Wiba uhetse ukaba wigishije uwo uhetse.
7. Wabira umugore muharira ukavyara abana muhamana.
8. Isema y’umugabo yirukana ishishiro.
9. Inera ibegerwa kubwayo igakura ubwatsi.
10. Umwana murizi ntakurwa intozi.
11. Igisagara cokuvyarira nticokurerera.
12. Agasozi k’intahanurwa kahiye abagabo babona.
13.Icegera ntigifasha inka ntiyorenze amaboko ngo yiyagishe amaguru. (ahankosoye umwibutsa wa 25 mu yo nari nanditse hariya hejuru.
14. Imana ntiha uwiruka.
15. Uwuguhaye gakeye umuhaye mwiriwe ideni riba riheze.
16. Uwutazi ikinuka yiseguza inyo.
17. Uwukize ubuto arasuhuzwa.
18. Nzobikora ejo yapfuye atabikoze.
19. Imburamaboko ibagara umushatsi.
20. Uwongeje aba yashimye.
21. Nta ndashimye avamvo ndagaye.
22. Agasiga gahiriwe karya imbeba yariye umunyu.
23. Igisiga cumvira umunyu mu mbeba.
24. Umwansi agucira icobo Imana ikagucira icanzo.
25. Ivy’ikuzimu bibazwa ikizinu kuko nico giherukayo.
26. Igisuti kibazwa amateke kuko arico kiyakura.

Tuzoza turongerako n’iyindi kuko birakenewe kugira ururimi rw’ikirundi rugumane akanovera.

27
HATUNGIMANA Sébastien 2016-05-16 16:52:20

1. Uwuhawe n’ Imana atekera abagabo babona.
2. Imana amanya umugabo ikamanyurira uwundi.
3. Umwigeme atazi ibizomushikira yatwenze intama iriko iravyara.
4. Umwana si uwumwe.
5. Ingoma yagukanze irahuhuma ugahunga.
6. Wanka kurimana imvi bugaca ukazisegana.
7.Inzoka ntiyigorora iba igiye.
8. Uganyira uwutagowe ukaba umenye ibanga.
9. Inzigo ntigwira.
10. Umwana uko umureze niko akunera.
11. Wanka bangwe ntiwanka zana ndabe.
12. Uwushaka umubira abira akuya.
13. Imana ntiha uwicaye.
15. Akimuhana kaza imvura ihise.
16. Uwanka agakura abaga umutavu.
17. Ico utarabona ucerekwa n’ukuramba.
18. Umworo ntagemura aba agiye gusega.
19. Agakuru mu bunyegeri n’akavyimye umutwe kurusha utundi.
20. Uwusanze inkware inyagiwe ayita umukukwe.
21. Inkende irakubitirwa musi y’igiti yarigeze kucurira.
22. Uwushaka kumenya akamaro k’umugabo akabaza umupfakazi.
23. Uwutamiye ntatamure aba yaratamitswe.
24. Ijambo rigukunze rikuguma mu nda.
25. Icegera ntigifasha, inka niyorenze amaboko ngo yiyagishe amaguru.
26. Umwansi ntaba umwana.
27. Imbitsi ya cane yabikiye mukeba.
28. Uwutosora imfuku yamiza akatsi mu jisho.
29. Bike vyiza biruta vyinshi bibi.
30. Ha guhaga woshaza, intore ipfira ibanga.
31. Usangira ibanga n’imbwa ikarikwiza agahinga.
32. Igiti kimwe ntikiba ishamba.

Mbaye ndageza aho, ariko birakenewe cane ko imyibutsa yomenyekana no murwaruka rwa kino guhe, kandi bakamenya n’igihe co (circonstance) co kuyikoresha nk’uko ba sokuru bayikoresha mu mvugo y’ikirundi.

28
Odette 2016-05-07 20:16:57

Haraho Bandits Nabi Ni:<<Ubwenge Bugucuza Buza Munyuma.>> None Igicecambere Kirihe?Turonderere Niyindi Tweho Bubu Ntaco Tunezwe Uwukeburanjogo Nawe Arwizibinonko Murakoze

29
Albert Manirakiza 2016-05-05 19:50:30

Muhoruk Ahubw Munshir Mu Banzany Kugira Name Ndonk,amakuru Nka Yo

30
Ngendakuriyo Richard 2016-04-26 20:40:44

Naje Sinorengana Ntaterereye: 1 Ubusimbi Busangiye Amajanja Ntibuhishanya Amajambo 2.Umugizi Si We Mugirirwa 3.Inkezi Ikera Ubwo Bireha 4.Urera Nabi Ugatukwa N’abakwe 5.Kurara Kw’ijoro Siko Kuvyara Abahungu 6.Imanga Ntimarira Imana .MURAKOZE

Paji: 1 | 2 | 3 | 4  

Kumenyekanisha