Imwe mu myibutsa yakoreshwa na basokuru (igice ca kabiri)

36 6-10-2014 - saa 09:59, IGIHE

Caga ari kinini
Caga cagutse. Gira Ntare na Ruhiga ntikiramutswa abami babiri kiba gipfuye.
Gira so ntaruta gira ico urya.
Gira so yiturwa iyindi.
Guca mu rwanko ni ukunyaruka.
Guca mu ziko ni ukunyaruka.
Guseka umusore siko kumuhanura.
Gushaza ni ugushinyiriza.
Gusoba ingenda sikwo gushika amahoro. Haguhura n’uwaguhaye wohura n’uwakwimye.
Hagupfa wozanzama uwakubonye akaguha iminwe.
Hagutera icumu nyene Imana worimutiza.
Hakuba twopfa woba nopfa.
Hakuvyara worima.
Hakwishima (...)

Caga ari kinini

Caga cagutse.

Gira Ntare na Ruhiga ntikiramutswa abami babiri kiba gipfuye.

Gira so ntaruta gira ico urya.

Gira so yiturwa iyindi.

Guca mu rwanko ni ukunyaruka.

Guca mu ziko ni ukunyaruka.

Guseka umusore siko kumuhanura.

Gushaza ni ugushinyiriza.

Gusoba ingenda sikwo gushika amahoro.

Haguhura n’uwaguhaye wohura n’uwakwimye.

Hagupfa wozanzama uwakubonye akaguha iminwe.

Hagutera icumu nyene Imana worimutiza.

Hakuba twopfa woba nopfa.

Hakuvyara worima.

Hakwishima woshimwa n’abandi.

Hakwishima woshimwa n’Imana.

Havuga uwo bubezwe.

Havumbura uwuribwa.

Hitamwo bihema indyarya.

Ibigiye inama bigira Imana

Imfizi y’intama itendera nka Se

Ijisho ry’uwundi ntirigushimira umugeni

Igiti kigororwa kikiri gito

Igito gitabwa iwabo

Ikinyoma kimara umusi ntikimara umwaka

Ikibarirwa ni icumva, icerekwa ni ikibona

Imigere ibiri ntitereka

Imisi y’igisuma iraharuye

Imiti ikora ikoranye

Inzira ya hafi yamaze abatwa

Ivya gusa bitera ubwenge buke

Inda ndende ihumira indya
Ingenzi y’imihana niyo nzanyi y’amazimwe

Ingeso iraraba ntihwera

Ingumba itazi ikibi irigata ishenyo

Ingona iva mu ruzi ikarigata urume

Inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso

Intibagira ntibana

Intabwirwa ibwirwa n’uko amaso atukuye

Ishavu ry’umuvyeyi ririgwa ntirirara

Imana ifasha uwifashije

Ivyara ntirigora nk’irera

Kananira abagabo ntiyimye

Kuvuga menshi siko kuyamara

Nkundakurya yariye igifyera kimumena itama

Nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba.

Nyamutegera kazoza yakwereye inda iyindi

Nyen’imbugita ni uwuyifashe ikirindi

Nta mvura igwa idahita

Nta wanka kwonka nyina ngo arwaye amahere

Nta wurya inzoka ngo ananirwe n’umurizo

Sindyaka aba yariye akandi

Tubiri tuvurana ubupfu

Ubugirigiri bugira babiri

Ubunyegeri bwinshi ntibwimba

Ubuja gusha buratagata

Ubuntu burihabwa

Ubusigo buhuma ntibuba bunini

Ubwenge bugukunze buza mu nyuma

Ukora ineza ukayisanga imbere

Ukora inabi ikagukurikira

Umubanyi niwe muryango

Umufa w’imbwebwe unyobwa ugishushe

Umugani ugana akariho

Umupfu ntiyinukira

Umutindi arota ico ababaye

Umutwe umwe ntiwigira inama

Umwana w’inkende apfa yurira igiti

Umwana yankwa niwe akura

Umwera uva i Bukuru

Urima itiro ukimbura ingonera

Urya nk’inka ugapfa nk’imbwa

Urubuze inkware ruvumbukana igihuna

Urucira mukaso rugatwara Nyoko

Uteba kugarura impene yamara kurenga imirambi ukabira nk’ayo

Uwitonze amira ibinoze

Uwufise umutwe muto awurinda uruguma

Uwuhawe n’Imana yiyita umuhinga

Uwihuse avyara ibihumye

Uwubundabunda abonwa n’uwuhagaze

Uwuhetswe neza asohora amaboko

Uwushaka umuce acika ijoro

Uwushaka umubira abira akuya

Uwushatse kukurya ntabura imboga agukoza

Uwutazi umuti awanyako

Uwuja gukira indwara arayirata

Umuntu atinya ingwe ntatinya iyamwinjiranye

Umuna w’inkorabara utemba uduga

Umwansi agucira icobo Imana ikagucira icanzo

Uwanka utu aba yariye utundi

Kumenyekanisha
Kumenyekanisha

Izindi nkuru wasoma

32238 1 2-04-2014
Kumenyekanisha

ANDIKA ICO WIYUMVIRA KURI IYI NKURU

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKA RY'ICIYUMVIRO CAWE

Paji: 1 | 2 | 3 | 4  

11
Antoine Ndayizeye I Mabayi 2016-11-25 13:05:04

NI VYIZA CANE KWIGISHANYA.NANJ HING NTERR GATO.
1.UWANKA IMIRIZO Y’INKENDE YIRINDA GUTAMBANA NAZO 2.UMWANA W’INKWARE NTIYUZURA ISAHO NYINA IBIRI MUNSI 3.UWIMANA IHAY YIGIR’ UMUHINGA 4.AKEBO KARUMIJE GATEY AMAKENGA 5.USURANISAVU UKANYA MUMPUZU 6.INDARANDIY NIW MUGABO 7.UBWENG BW’UMW NISAHO ITOBOTS.8.INKONO MUKWANKA IRAVA.IYIGANK YIMY’IZINDI ZIBONA.9.IZANYABUTINDI ZAMAZW N’UMUGR W’ISAZI.10.IGITI KIRAKURIRA MUBABAJI.11.NTARUPFU RUBURA UMURIZO.12.NYENIMANA AVUMBIKISHA IRENGA.MURAKOZ

12
Désiré 2016-10-27 22:10:38

Iyi Nkuru Ihanura Nacanecane Ugwaruka Ukuntu Bokwigenza Ningene Bokubaha Ababsumba.Irabigisha Nuburyo Boshobor Kwitunga Mubuzima.

13
NIYIBITANGA Avit 2016-10-14 08:35:12

Ndashimye cane bimwe bivuye kumutima kuciyimviro mwagize co kudushiririra imyibutsa kurubuga. Mbe imigani yoyo kurubuga ntiyoshora kuboneka?

14
Athanase 2016-10-13 15:14:10

Ndashimiye Cane Basokuru Bo Badusigiye Imyibutsa Kandi Nifuza Ko Twokwama Tuyigendera

15
ALEXIS 2016-10-13 12:31:49

ba sokuru bariyuvira pe!!

16
FELIX MUHIRE 2016-08-28 01:47:26

Umusi wa rwo Rusake ntibika
Amavy’aza kugukora ntakoroka
Amenyo meza ntabuz’akanwa kubora
Ubwenge bweng’amango
Umutware ntab’umwana
Umutindi arot’ic’ababaye
Intango y’ubuhanza n’amasoso
Ijisho ry’umuvyeyi ribaga rihitamwo
Nyokobukwe aragukunda ntakwabira
Kiribwa n’ibanga
Ibanga ribangirw’ingata
Mbandirw’ibanga simbandigw’imvuzo
Uwucikiye ntahish’amabere
Akazi k’i bwami kic’uwicaye
Ruca ku mugufi
Urwambariza mukaso rugatwara nyoko
Umuzimu urira ku muzima
Umuvyara akwenda muyaga
Amagara n’amaz’aseseka ntibayore
Wib’uhetse ukaba ubwiriza uwuri mu mugongo
Uramundamukiriza ntamar’inkumbu
Utubiri tuvuran’ubupfu
Wigir’igisindu, imbwa zikakunyako
Ubura kugarur’impene ikiri hafi yamara kureng’umutumba ukabira nkayo
Umugore atanwa abana ntatanw’ibigega
Indahiro mbi ntigwaza mu nda
Umwana bamubwiye bati kubit’umwansi, akubit’uwo basangira
Igicaniro c’umubanyi catanze ic’i bwami kwaka
Ah’itunga ryiriwe siho rirara
Igihugu ntikib’impfuyi
Hapf’umugabo ntihapf’abagabo
Nkunde kurya yameze zibiri
Nkunda kurya yariy’agafyera kamumen’itama
Isazi ikunda mu nyo ikahandur’uruhumyi
Ic’umugabo akora nico kimukora
Aho umugabo akenze arahaherekezwa
Umugabo apfa nk’umugabo
Uvyara nabi ugatukwa n’abakwe
Urya nk’inka ugapfa nk’imbwa
Nabukwe wa narunyonga yagiz’ati; Nzogera ya Runyonga, ah’izocir’urwev’izovuga, Narunyong’ati: "Naw’ihigish’uwawe"
Mu mahor’umuhor’uramwa
Amaso y’uwundi ntakurabir’umwami
Zirakamwa ntizibuz’abahwera
Akayago ka cane kavamw’ubushirasoni
Wenda nab’ugata arik’uvyara nabi ntuta
Agatemere gatubitse gater’amakenga
Umanik’agatu wicaye mu kukamanur’ugahaguruka
Bapfan’iki barutwa n’ico bamariraniye
Intebe irutwa n’intemere
Ivyanse mu mashi bashira mu migere
Ukunda ikitagukunda ikabar’imvur’igwa mw’ishamba
Inkuba zibiri ntizisangir’igicu
Ntawushak’itek’atekeye mu vyatsi

17
Felix Muhire 2016-08-26 23:41:47

Hariho udukosa tumwe tumwe mu migani nabahaye, twatewe n’ukwandika nabi (erreurs de frappe). Ngira ndadukosore:
"Umugab’aravyaza ikibamba atakibanguriye
"Nta wubur’ic’atinya n’umurir’utiny’amazi
"Nyina w’umuntu ni Gasato gahish’amahere
"Uwamy’akuruta akurusha n’imva
"Uwutakuriy’imvanda ntukamury’imvi

Reka nongereko n’iyi ngo

"Iy’ikuburiye ntikurya
"Umubiri ubir’akabi
"Urota nabi bukarinda buca
"Induru ntiganz’ingoma
"Ingom’iganzwa n’amashi
"Akarut’akandi karakamira
"Uguharira cane gutera guhanyuka
"Amategeko aremera nk’amabuye
"Ibuye riba rito ntiriba ritoto
"Umukecuru yashikuye igikoba kimukubita ku nkingi ati: " Nakurya ntitwarwana"
"Agakecuru kahimvy’umwaka kamanik’akaguru mw’ikoma kati" Minsi nc’ukuboko"
"Amaguru yitangira ku buriri agatahira mu mirambizo
"Agakuru ntigakur’ubusa
"Ingurube nkuru ishibuz’umuteg’umunwa
"Amazi iy’abaye make aharirwa impfizi
"Ukuvuga ntigukur’akanka
"Vuga numve aruta Kora ndabe
"Buraca bugacan’ayandi
"N’uwuhigimye aba avuze
"Utambir’umutwar’atagushaka akakwit’umusazi
"Nta wury’inzoka ngw’ananirwe n’umurizo
"Wokora munyo worangirizay’ukuboko
"Woj’i Gisha woshika yo
"Umubandwa apfan’ibanga
"Wotukw’amahembe woyagendera
"Iyamye yabira yabiza n’umuguta

Murakoze!

18
Felix Muhire 2016-08-26 23:02:27

Ufis’imbwa ntat’igufa
Nta rirenga ricaka
Inzira nziza uyicamwo kabiri
Akarimi kakureheje siko kakwabira
Inyana ibona nyina mu mwiza
Burya ngo" Umugab’umwe, agerwa kuri nyina"
Vyinshi bibi birutwa na bike vyiza
Ibibishe biruta ibibuze
Umutindi atuk’umusozi
Inkuru y’umwana isubir’inyuma
Nta kuvuga yose nk’uwuraga
Inda nini ntib’impamba
Igisuka kirakara ntikiry’umwishwa
Usab’Imana ukanuy’amaso ikaguha ibiyamena
Ubwato bwitangiye bukir’umuyaga
Uwutakuriy’imvata nawe ntukamury’imvi
Inannyi ikamwa menshi
Iyiyahiriye ntiyahirirwa
Ntawuhomer’iyiyonka
Ntagahera iyo kagiye
Agatsirikwa ntigahere n’amenyo ya ruguru
Akoko ntigahera.
Abadapfuye barabonana, burya ibidahura n’imisozi.
Mpa numve yishwe n’umurahu
Umugan’ugan’akariho
Abanyabwenge bagor’iyaga
Umugabo yihindukiza mu kirago ntiyihindukiza mw’ijambo
Umuvo ntuca ku mwobo
Impamba ntirenga abatware babiri
Umugore s’akazuru
Umugore w’intoke ndende womushima akangaza, ukamutinya mu cibo
Uwutahari aba ameze nk’uwapfuye
Uwerekey’irya ab’ahenye
Inzoka yoroshe imir’iyigumye
Mfis’Aho Ndorera, n’igishegu ca Sendabona
Mpung’Urw’Aha, yakimajij’amaguru
Ntaho bwira ntibarye
Ntarataze aruta mbundare

19
Felix Muhire 2016-08-21 21:20:57

Kibibbi yavyariye mu kibuba ivyara kibibi nkayo ibibibi biba bibiri
Wotana n’umwana atagutuka akaguturira
Nabucangenda yapfuy’atagiye
Ijambo rihora mu kanwa rigacik’inkonda
Giraso arutwa n’ico mumariraniye
Umwami ntiyica, hic’Uburundi
Harush’umwami, nay’ingoma n’igiti
Kwiba ingoma ntibigoye nko kuronk’ah’uyivugiriza
Iyi ntor’iciy’aha n’iyariye
Akarimi kavuga inagore karagororoka
Amavya y’uwundi, aryoher’umugera
Ukw’ikuvye sikw’igwa
Umuhushatunga ahush’umugore
Umunt’akuraba cane akakwiza kwambara
Amabokw’atareha ntaramukanya
Ugusaba s’ugusutama
Ukurira cane siko kuragwa
Urazinduka cane ntutanga Rwuba
Ubunwa burya butaguha burakoma induru ntiwumve
Ababipfa n’ababisangiye
Uwuririr’umugabo n’uwuba amuherutse
Ubugirigiri ubwigir’i wa nyoko kwa mukaso ukitwaz’udukwi
Umusego utagona nyoko ntiwishimirwa
Umuriro waka urora iy’ikirira gisigaye
Ubugore s’amabere n’impene zirayagira
Inzara n’inzeragiza
Ntugasabe uwasavye
Umwan’utavyaye ntumubwirango "ndagukubita", ugir’uti" ngo turwane"
Uwutaz’ubwenge ashim’ubwiwe
Umusazi arasara akagwa kw’ijambo
Iyivyaye kibi irakirigata
Nyen’umupfu, niw’amuja ahanuka
Impongo isubiza ku rwubuko ikab’igiye gupfa
Impongo ihotor’ihigwa
Aho umunyamibembe ari ntibapfuny’intoke
Uwahenye ntiyambara
Akiyambuye ntawukambika
Akabura ntikaboneke ni nyina w’umuntu
Uhisha ubwari nyoko ntiwarama
Inda ndende ihumira indya, ikica akokize
Kuvug’ukuri ntikubuz’ukuvumba
Iyivyaye nyinshi izicunguza amarago
Urukwavu rurakura rukonk’abana
Amosozi y’umukunzi ava murihumye
Inkoni nziza imerer’ahaga
Uwutaz’ikimuruta ary’ikizinu camy’imbere y’iziko
Umugab’arayaz’ikibamba atakibanguriye
Umugabo araturuka buka agataha bunyama
Umugabo ntatwarwa n’uruzi aba atwawe n’urubanza
Burera ntibugera ku mpenshi
Ijoro riraba rirerire rikaruhira guca
Umwan’abiha mu nyo ntabiha mu ntoke
Nta wutinya uwo yatutse
Imbwa yatumy’akaboko yiyaga mu nyo it’akamuntu kamar’iyagwe
Uwambuwe n’uwazi ntat’ingata
Ikizigizigi cabujije umutindi kwiyahura
Ikirezi ciza ntigikura ikirezareza ku mutima
Ukwubaka s’ugusenya n’ukugerek’ibuye ku rindi
Agafuni kabagar’ubucuti n’akarenge
Akabigira kabizi kary’imboga karitse
Ntawubur’uw’atinya, n’inkuba, n’umurir’utiny’amazi.
Uwutagir’ikimuruta nawe ntagir’icaruta
Uwutaz’urwimo arwimirizamw’inda
Kuvuga menshi siko kuyamara
Umukuru w’abatwa n’uwubatwara
Ifuku ntiry’umuhini ib’isoter’isuka
Impene yavyaye muci it’akanje karaheze hasigay’ak’abungere
Uwuza gukir’ici aracumbagira
Amanyama arasara ntasaba
Amanyama arasara ntasabwa
Amate mabi n’ayagiye gusa
Ntawuter’icumu mw’icumi
Akarimi keza gacan’inka ku kiraro
Nyina w’umunti ni Gasato gahish’amahere
Uwukuroze siw’akurogora
Uwugutuje niw’aba akwambuye
Umwishimiro w’igikere niwo wakibujije kumer’umurizo
Inyakamwe inyag’imwe nayo nyene igahakwa iyishikanye
Nyamwigendako ntarimir’impeshi
Umwami asabwa n’uwukomeye
Ukwicara ahabona birutwa n’uwukubona
Amaher’arahera umugab’agahereka
Uraba muremure ntumanur’imvura
Ubwiza wibona burutwa n’ubw’ubonwa n’abandi
Uwany’akuruta akurusha n’imva
Ukuvuga ntigukura akanka
Akanka kanka imvur’igwa
Bicika baraguza
Umupfumu agir’ivy’apfumukanye
Intore ihumb’itwenga
Amayira abiri yananiy’imfyisi
Ubukuru sibwo bwenge
Imbwa yarihuse ivyar’ibihumye
Igise ca cane ntikivyaz’umuhungu
Akagiye mu nda niko kaza
Ibivuye hasi bituzuye ntivyuzurira ku buriri
Urubanza rw’umugore n’umugabo rucirirwa ku buriri
Uravomera zose ntuz’uruzama kare
Iryeze kare ntirigera ku murara
Karaba gato kakaba akagabo
Karadagamba kakaba akagabo
Ugay’ah’uba rikareng’arih’uri
Uwutayaze na Se ntameny’iryo sekuru yavuze
Urwa nabukwe n’umukazana rwarabaye akaramanda
Igihugu kiraba kibi kigatukw’abagabo
Impararo ijana n’umwaka
Ingezabuhoro y’umusiba yawushikanye ku mugezi
Uwukubarir’akubesha, avuga ngo ni napfa tuzojana
Nta mwug’udakiza
Akari mu nda y’ingoma kamenywa n’uwayikanye

20
Felix Muhire 2016-08-21 01:08:57

Impene isomwa mushiki wayo
Umugabo yabonye ivy’isi atabibariwe ni vyasakanwa ka Nzogera yasanz’aho impifizi y’imbeba inigira impfizi y’impene mu mbari
Inda y’uwundi irarindima ntumenya.
Inyo y’uwundi urayigosora ntiher’ibikumbi
inzigo y’inyo ntimen’isi
Ivyo mugira ibikino mu ntara, nivyo birego ibwami
Uwutaragenda yit’umwana Nzirakugenda
Imbwa yahiye ku murizo ngo buraca tuharabe
Wurir’umunyinya, ukavyar’amahwa
Imbwa y’umwansi ntikurira amavyi y’umwana
Amasinde y’inkumi ntarara
Inuma ntigira ngo hugugu, igira ngo h’uwuguha
Ubujakuzimu s’ubufatanamende
Igituba n’igitubits’inkono
Imbitsi ya cane ibikira mu keba
Umwam’akubaza umuryango ntakubaza ico wariye
Inzira y’ishamba, igendwa n’abayizi
Uja mw’ishamba utazi ugac’inkoni utazi
Intumwa irarabirwa ntiyicwa
Ubwiza bw’imbwa ntibuyibuza kurya amavyi
Inkezi ikera ubwo bireha
Iritararenga nta wuriter’ingata
Ntawuhor’aho yabaye Iman’iba yaramuhaye
Akana kar’i waba kame’umukenke bakakonger’uwundi
Uhishira umurozi akakumarir’abana
Urugamba rushize kera ruhemur’intwari
Umunt’ameny’uko urugamba rutangura, ntmeny’’uko rurangira
Aho utari burare wohava kare
Gutaha gutung’umugabo
Ijoro ntirigir’umutware
Nta vyera ngo de.
Uwufis’amaso ahendwa bike.
Uwihoreye ahonga bike
Imyenge y’inzu imenywa na nyeneyo.
Iyakaremye niy’ikamena
Agati kamwe ntigagir’ikibira
Nta wurir’ibigor’aho yagorewe
Nta wurimir’amasaka ah’atagir’amasabo
Ndinde yarapfuye mpug’arakira.
Umutima ntuba mworo
Amenyo araguseka ar’ayawe
Amazi iy’agize ngo ntunywe, naw’ugir’uti nta nyota
Bwakeye ntibubuza uwukwanka
Uwutazi Uburundi aburunda munzu
Uburundi busiba kurima ntibusiba kuvuga,
Nta mwaka udakur’inkumi
Akamwemwe k’umukobwa n’ugusur’agatwenga
Ic’utazi urabaza
Sakirimi kibi yatanz’umurozi gupfa
Uwuguhenze ubutwari, muratabarana
N’Iman’igir’ah’imaniye
Ubana na Suneba ugasuneba nkawe
Wanka kurima kure ukaja kuhasuma
Isuka irasaba iyindi itayisize munzu
Uwo binaniye agirango ikirago kiranyerera
Uwutazi ivy’isi avyit’ivyiwe
Ubwatsi burasha bukabis’ubundi
Aha turi har’abandi
Nta ngom’ibur’uw’ubu
Imvura iragwa ntikwir’ishamba
Uwukandagiwe yikandagirako
Kunyerera siko kugwa
Ukw’umugabo aguye, sikw’amavy’ameneka
Amavya y’impfizi aramba arereta
Imvugirakuyamara y’umugabo ikundwa na bake
Ingoma yagukanze, irahuruz’ugahunga
Iyo Serupfu yaje, Semiti ntavuga
Amenyo meza ntabuz’akanwa kubora
Kurima ntikubuza kurimarima
Nzoguh’ejo arutwa na fat’aka
Bukoreko aruta nta mboga
Imbwa ntigutwengera iba ishaka kukurya
Ufise ruseke ntabura guseka
Agasozi kagufi kagushikiriza karekare
Inkuba iyo irabije ntukavuge ngo mar’abansi kuko n’abawe bojana
Umwana w’imbeba ntasigara mu kigega
Umwana w’imbeba azira ico nyina yakoze
Ubwenge bukwanse buseruk’ushaje
Umugabo atari so akwibuka yabimaze
So akwanse, akurag’ivyamunaniye
Zirisha Mutumba zirariye Mihama
Ugaya ubw’ifuni ukarar’umwaka
Bagongoy’umujojo, ifuni’iti: " Vuga buke nanje nar’aho ndahava
Umugabo n’uwury’akaraza
Ubwiza buca mw’izosi
Amenyo agutwengera niy’akurya
Ntawuc’umugani abana basinziriye
Iy’amanyw’atar’akamba, umugore yiyit’icariho
Iyakariye ntikareka
Igisiga camenyereye kurir’impfusha cama gikanuy’amaso
Urutoke rwamenyereye gukomba rwama ruhese
Akabande wabonyemw’amavyi ntukanywamw’amazi
Akarambi kabay’indahiro ntikab’indagiro
Ibirenge bij’imbere bij’imbu
Ingoro iragum’itugaye
Ijoro ribar’uwariraye
Umugenzi ararirenza
Umara guhemuka ibigori bikera
Abataj’i bwami babeshwa vyinshi
Ben’Imana baruta ben’imari
Ukuvyara ntikubuza ukurushwa
Umugore mutaj’inama arutwa n’inkingi yo mu nzu, uragorwa ukayegamira
Uwukwenze rimwe ntab’akumaze
Ndacari muto nibwo butindi
Uwusanze nyina yarashaje agirango data yatay’ivyiwe
Umubaji w’imitima ntiyayiringanije
Inyendamuvano ya ndyogo yarikiye mu ntege z’umugabo, ng’uve hasi nkoroke, wicare meneke.

Mbaye ndagejej’aho, nzogaruka hanyuma!
Yari Felix Muhire

Paji: 1 | 2 | 3 | 4  

Kumenyekanisha