Imwe mu myibutsa yakoreshwa na basokuru (igice ca kabiri)

36 6-10-2014 - saa 09:59, IGIHE

Caga ari kinini
Caga cagutse. Gira Ntare na Ruhiga ntikiramutswa abami babiri kiba gipfuye.
Gira so ntaruta gira ico urya.
Gira so yiturwa iyindi.
Guca mu rwanko ni ukunyaruka.
Guca mu ziko ni ukunyaruka.
Guseka umusore siko kumuhanura.
Gushaza ni ugushinyiriza.
Gusoba ingenda sikwo gushika amahoro. Haguhura n’uwaguhaye wohura n’uwakwimye.
Hagupfa wozanzama uwakubonye akaguha iminwe.
Hagutera icumu nyene Imana worimutiza.
Hakuba twopfa woba nopfa.
Hakuvyara worima.
Hakwishima (...)

Caga ari kinini

Caga cagutse.

Gira Ntare na Ruhiga ntikiramutswa abami babiri kiba gipfuye.

Gira so ntaruta gira ico urya.

Gira so yiturwa iyindi.

Guca mu rwanko ni ukunyaruka.

Guca mu ziko ni ukunyaruka.

Guseka umusore siko kumuhanura.

Gushaza ni ugushinyiriza.

Gusoba ingenda sikwo gushika amahoro.

Haguhura n’uwaguhaye wohura n’uwakwimye.

Hagupfa wozanzama uwakubonye akaguha iminwe.

Hagutera icumu nyene Imana worimutiza.

Hakuba twopfa woba nopfa.

Hakuvyara worima.

Hakwishima woshimwa n’abandi.

Hakwishima woshimwa n’Imana.

Havuga uwo bubezwe.

Havumbura uwuribwa.

Hitamwo bihema indyarya.

Ibigiye inama bigira Imana

Imfizi y’intama itendera nka Se

Ijisho ry’uwundi ntirigushimira umugeni

Igiti kigororwa kikiri gito

Igito gitabwa iwabo

Ikinyoma kimara umusi ntikimara umwaka

Ikibarirwa ni icumva, icerekwa ni ikibona

Imigere ibiri ntitereka

Imisi y’igisuma iraharuye

Imiti ikora ikoranye

Inzira ya hafi yamaze abatwa

Ivya gusa bitera ubwenge buke

Inda ndende ihumira indya
Ingenzi y’imihana niyo nzanyi y’amazimwe

Ingeso iraraba ntihwera

Ingumba itazi ikibi irigata ishenyo

Ingona iva mu ruzi ikarigata urume

Inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso

Intibagira ntibana

Intabwirwa ibwirwa n’uko amaso atukuye

Ishavu ry’umuvyeyi ririgwa ntirirara

Imana ifasha uwifashije

Ivyara ntirigora nk’irera

Kananira abagabo ntiyimye

Kuvuga menshi siko kuyamara

Nkundakurya yariye igifyera kimumena itama

Nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba.

Nyamutegera kazoza yakwereye inda iyindi

Nyen’imbugita ni uwuyifashe ikirindi

Nta mvura igwa idahita

Nta wanka kwonka nyina ngo arwaye amahere

Nta wurya inzoka ngo ananirwe n’umurizo

Sindyaka aba yariye akandi

Tubiri tuvurana ubupfu

Ubugirigiri bugira babiri

Ubunyegeri bwinshi ntibwimba

Ubuja gusha buratagata

Ubuntu burihabwa

Ubusigo buhuma ntibuba bunini

Ubwenge bugukunze buza mu nyuma

Ukora ineza ukayisanga imbere

Ukora inabi ikagukurikira

Umubanyi niwe muryango

Umufa w’imbwebwe unyobwa ugishushe

Umugani ugana akariho

Umupfu ntiyinukira

Umutindi arota ico ababaye

Umutwe umwe ntiwigira inama

Umwana w’inkende apfa yurira igiti

Umwana yankwa niwe akura

Umwera uva i Bukuru

Urima itiro ukimbura ingonera

Urya nk’inka ugapfa nk’imbwa

Urubuze inkware ruvumbukana igihuna

Urucira mukaso rugatwara Nyoko

Uteba kugarura impene yamara kurenga imirambi ukabira nk’ayo

Uwitonze amira ibinoze

Uwufise umutwe muto awurinda uruguma

Uwuhawe n’Imana yiyita umuhinga

Uwihuse avyara ibihumye

Uwubundabunda abonwa n’uwuhagaze

Uwuhetswe neza asohora amaboko

Uwushaka umuce acika ijoro

Uwushaka umubira abira akuya

Uwushatse kukurya ntabura imboga agukoza

Uwutazi umuti awanyako

Uwuja gukira indwara arayirata

Umuntu atinya ingwe ntatinya iyamwinjiranye

Umuna w’inkorabara utemba uduga

Umwansi agucira icobo Imana ikagucira icanzo

Uwanka utu aba yariye utundi

Kumenyekanisha
Kumenyekanisha

Izindi nkuru wasoma

32400 1 2-04-2014
Kumenyekanisha

ANDIKA ICO WIYUMVIRA KURI IYI NKURU

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKA RY'ICIYUMVIRO CAWE

Paji: 1 | 2 | 3 | 4  

1
Alexis igiraneza 2018-10-23 16:08:05

Nukura agacitsi kakera kavumbik umuriro nukur ni bon kub hari imyibutsa muduh kurubuga ok mer6

2
ERIC 2018-06-15 12:37:01

None kwimigani yakera yatwigisha vyishi kand kera nkaba mbona barakoresha amategeko yimigenzo ubuho habuze iki kugira ubu indero y’ikirundi yitabweho?

3
GURI Jackson 2018-05-12 07:43:14

Nimudufashe Guteza Imbere ururimi gwacu gw’ikurundi rumenyekanehose.Nakare Nirworuranga Igihugucacu

4
MINANI Alexis 2018-04-16 23:07:04

Muhe agaciro ururimi rwacu nakare ruranga igihugu cacu bigatuma Uburundi bumenyekana no mumahanga.

1.Uwushaka urume y’isiba imbere:bivugako umuntu arya ico yitumye.vyose birashoboka kandi birakunda ntakitabaho.

5
Alexis nsabiyumva. 2018-04-05 16:59:31

Ndabashimiye .

Nanje ndababwire dutanu.

1. Imende yarihuse ihushumwobo
2. Inka yaguye mumanga izirikibingo
3. Amenyo araryana kandi yera.
.

6
Lévis 2017-04-23 06:36:03

Murakoz Kutwibutsa Kahise K’igihugu Cacu

7
Felix Muhire 2017-04-10 02:47:16

NDAFISE ICIYUMVIRO: Kuki hatoba ishirahamwe ryegeranya abatama nka twebwe tuzi imigani n’ibindi bintu vya kera, bikandikwa, bikabikwa kugira ngo abana n’abuzukuruza bacu baze babisigarane. Nk’ubu turafise imvyino nyinshi zatambwa n’abakera, imvyino zo kujana abageni, zo kuremesha akazi, n’inkino nyinshi twabonye ariko ziriko zirazimangana rwose mu gihugu. Muvyumva gute mweho?

8
Bizimana Alexis 2017-02-23 07:35:01

nyeni Mana avumbikisha irenga

9
Niyongabo Elysé 2017-01-26 10:55:39

Ndashimye kumyibutsa mwatubwiye none ntayindi myibutsa mwozotubwira tukazobandanya tuja turamya utuntu nutundi?

10
niyokwizera jowelle 2017-01-02 22:29:59

nanje rekanuhire .,...basekabatikwije yavyaye ndabakwaje. wanka ibisura ukoronka ibinya. .ntawanka kwonkanyina mgwarinamahere. inyenda mkwende ivamukiyago.ubugonba bwima ubundi bwimurutse.ibisangiye ikibi birasabiranira.gato karakura.

Paji: 1 | 2 | 3 | 4  

Kumenyekanisha